හම්බ දේශපාළුවෝ, මොස්ක් තියා ACJU වත් අපි නම් පඩේකට ගනන් ගන්නෙ නෑ. ජිහාඩ් අපි නම් ඉන්නෙ අපිට ඕන විධියට

Posted: ඔක්තෝබර් 10, 2014 in ACJU, අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන
 මේ මේල් ත්‍රෙඩ්  එකේ මුල්ම එක නම් මම පෝස්ට් එකක් විධියට දැම්ම. මේ තියෙන්නෙ ජිහාඩ් ලෙබි හැත්ත ඒක ගැන කථා කරද්දි එලිවෙන අපේ උන්ගෙ යුනිටි එකේ නියම ස්වභාවය. අපේ හම්බයො කියන්නෙ මහ සක්කිළි හැතිකරයක්. මම නම් දැන් කොනකපාලයෙක් ලෙස අඳින්නවත් කැමති නෑ.

Omerdeen Abdul Wahab blockheritage@gmail.com

To

Oct 6 at 5:57 AM
Dear Brothers,
We can only find a ever lasting solution to all our problems only if the ACJU STOP TRADING IN WITH THE DISGRUNTLED, SO CALLED MUSLIM POLITICIANS AND THE TYRANNICAL REGIME FOR THEIR OWN BENEFITS. THIS STATEMENT CAN PROVED BEYOND ANY REASONABLE DOUBTS. THE ACJU SHOULD FEAR ONLY ALLAH AND NOBODY ELSE AS THEY DO NOW. WE ONLY LIVE IN THIS EPHEMERAL DHUNYA ONLY TO PREPARE FOR THE EVER LASTING AND FINAL AHIRA.
BUT I VERY MUCH DOUBT THAT THE ACJU REMEMBER THIS TRUTH IN ITS TRUE SENCE. In sha Allah am prepared to discuss this issue in any public forum and to correct my view if I am wrong.
abdul wahab.
Sent from my iPad
On Oct 5, 2014, at 09:58, ‘M S M Jiffry’ jiffry@eureka.lk  wrote:

Dear Brothers,

 I completely agree with Brother Mifly and there are so many Muslims who have the same view and celebrating festivals on days other than those declared by the “Grand Mosqueâ€.

Br.  Jiffry

From:
Sent: Thursday, October 02, 2014 9:26 PM
Subject: SRILANKA MUSLIMS- Reaction VS Pro action of Muslims

We are always awaken when the enemies point their accusing fingers at us and badly condemn us for something. Then only we start to deliberate that it should have been done that way or this way. This kind of reaction on our part creates the negative impression about us and manifest our weaknesses among the enemies and they get more encouraged to go further and deeper against us. (the chronological order of the hatred started from Halal, Muslim Shops, Niqab, Abaya, ………..Asin Wiradhu…….)

If we were proactive enough to foresee such things and took the corrective measures well in advance, we could have prevented most of these unwanted things.
One of such things is the abrupt declaration of working day as a holiday on account of Haj festival on Monday instead of Sunday. Many people including non-Muslims have to undergo several hardships and difficulties due to our abrupt change of Festival day.

For an illustration as a Public & Bank holiday, all the courts are closed on Monday. There would be thousands of remanded and prisoners expecting to get bail out on Monday but theirs and theirs relatives hopes are shattered due to abrupt closure of courts on account Haj festival. As a result innocent holy Islam is badly insulted and abused for the fault and narrow mindedness of us.

I wish to append bellow the extract of my email addressed to ACJU and posted to Muslimwatch on 08/11/2011

“…….Islam is a religion of science and considerate of the sentiments of others. These are some of the fundamental features and spirit of Islam which should be highlighted and practiced specially in Muslim minority countries.

I am of the view – subject to disagreement- that our actions and behaviors in the name of Islam negate the spirit of Islam. The determination of Islamic month is irritable not only to Non Muslims but even to Muslims as well. The fault is not with the holy religion of Islam but with those who associated with it.

It is true the prophet Muhammad –pbuh- asked us to commence the month by sighting the crescent such as he ordered to determine the timings of the five prayers by observing the movement of sun and clouds. We have conveniently forgotten the original prophetic command of determining the prayer times and fully used to pray based on the clock times.

The strangest thing is that we are still–irrationally- adamant on determining the commencement of month on sighting the crescent country-wise by the naked eyes. Yes it is true that the Prophet –pbuh- asked to commence the month by sighting the crescent and mentioned the reason for doing so as they were illiterate.

Narrated Ibn ‘Umar: The Prophet said, “We are an illiterate nation; we neither write, nor know accounts. The month is like this and this, i.e. sometimes of 29 days and sometimes of thirty days.” Bukhari :: Book 3 :: Volume 31 :: Hadith 137

Its oppositely means (“mafhoomul Mukhalafahâ€) that if we are literate and know something more scientifically and conclusively it is not against the spirit of Islam to use the scientific means to determine the commencement of Islamic month simply because determination of month is not itself a â€Ibadha†but a â€Muaamalathâ€-in terms of (Fiqhu)Islamic jurisprudence- such as determining the prayer times.

The science has improved a lot so much so that the minute movements of stars are several years ago rightly foretold. Alas, we –who are boasting of the scientific discoveries of our forefathers-are still struggling to determine the lunar calendar month. For an illustration I append below the forecasted eclipse of the moon for the period 2018 to 2020.

Eclipses of the Moon: 2018 – 2020
Date Eclipse Type Umbral Magnitude Eclipse Duration Geographic Region of Eclipse Visibility

2019 Jan 21 Total 1.195 3h17m01h02m C. Pacific, Americas, Europe, Africa
2019 Jul 16 Partial 0.653 02h 58m S.America, Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jan 10 Penumbral 0.116 – Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jun 05 Penumbral -0.405 – Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jul 05 Penumbral -0.644 – Americas, sw Europe, Africa
2020 Nov 30 Penumbral -0.262 – Asia, Aus., Pacific, Americas

Even the Government used to declare correctly the Full Moon Day as “Poya Day†well in advance without much ado. Non Muslims laugh at us and consequently at Islam for our struggle and indecisiveness in determining the Islamic month at this 21st century. They even blame us for the inconvenience caused to them due to abrupt cancellation and declaration of holidays.

Further we correctly say that Islam is the complete and comprehensive code of life and does not borrow anything from other religions and doctrines. We are reluctantly compelled to use the Christian calendar in deciding future programs while the Prophet repeatedly and emphatically ordered to contradict the ways of Jews and Christians.

Islam is the noblest flawless religion. Due to our ignorance and narrow mindedness, Islam is unjustly blamed. Therefore, I request ACJU-authorized custodian of Islam- to pay the utmost priority to brainstorm this issue and find a permanent solution without giving implausible reasons such as this is a global or long standing one, as it affects non Muslims as well and it brings Muslims and Islam into ridicule.

Let us imagine if the Prophet Muhammad –pbuh- were alive today, would he have allowed such sorry situation to continue?????

I highly appreciate and thank anyone who is prompt to point out my mistakes –if any-convincingly.

Thanks,

MIFLY
_

__._,_.___

Posted by: Omerdeen Abdul Wahab <blockheritage@gmail.com>

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )