අපේ රෙෆායි ස්ලට්ගේ 5000+ ඊ-මේල් Contacts දක්ෂයෙක් හැක් කර ඇත. දක්ෂයාට අපේ සුභ පැතුම්!

Posted: මැයි 3, 2013 in al muslimaath, අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන, අපේ හොඳම ජිහාඩ් නායකයෝ, Dr.මරීනා රෙෆායි වේෂි ගේ කල්ලිය, Dr.මරීනා රෙෆායි ස්ලට්

I did not request money for my husband’s illness – Dr.Reffai

Monday, 29 April, 2013 9:57 PM
From:
“dr.reffai” <Dr.Reffai@gmail.com>

To:
Cc:
dr.reffai@gmail.com
Assalamu alaikum.
 If any of you received  any mails  from  addresses with my name saying my husband is ill and i need money please  NOTE THAT IT IS A HOAX. DO NOT SEND ANY MONEY TO THE FOLLOWING ACCOUNT ( i have deleted the account number)  OR TO ANY ACCOUNT! 
those who hacked it have sent  mails to all my contacts (over 5000) from various false mail addresses and given various bank account numbers.
this is my one and only e mail address. dr.reffai@gmail.com
please INFORM  EVERYONE WHOM YOU THINK MAY  HAVE GOT THIS .

———- Forwarded message ———-
From: dr. reffai <dr.reffai@carib.com>
Date: 30 April 2013 05:02
Subject: Position of things
To: Sona Barnes <sonabarnes@gmail.com>

Assalamu alaikum

Thank you for your concern, I just had to rush in and mail you about the position of things right now, we were referred to hospital in overseas. My husband is on drip now and the doctor has placed him on temporal med-care till the deposit of 10,000 usd is paid. The doctor said we need to pay with in 48hrs so that the operation can commence. I am happy that you are even online right now, I don’t know your financial status right now but i will appreciate what ever you lend me with and i would have called but since i did not roam my mobile number before i traveled i could not make any call for now but you can ring me with the hospital line +447035927765. Beside i may not be able to mail you frequently, because i need to be by his side. Use this bank account details below to send the money.

Acount Name: Izzathul Mareena Reffai
Account : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bank BIC : NWBKGB2L
Sort code: 010575
Bank : NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
Branch : Monton
Address: 354a Hollinwood Avenue,
New Moston, Manchester
M40 0NW United Kingdom

Please after payment try and attach the payment slip you used to send the money for the bank confirmation. I will surely refund the money when i return.

Dr.Reffai
 

Date: Tue, 30 Apr 2013 04:56:31 +0530
Subject: Re: Please try and help me
From: sonabarnes@gmail.com
To: dr.reffai@carib.com

Wa alaikum salaam wa rahmatullah!

 

Dear Mareena,

 

I’m indeed flabbergasted to receive this mail from you with such an unbelievable request!

 

Alhamdulillah, I am well, thank you, and I hope your situation improves. Alas, my wealth is not in material things; I am maasha Allah, alhamdulillah, rich in heart and eeman and I will certainly make dua regarding your situation. Maasha Allah, alhamdulillah, I am earning, but it’s just barely enough to support myself and my family of cats. I haven’t forgotten the sadaqa you gave me when I was jobless and destitute. Shall appeal to Allah, in sha Allah, on that basis.

 

If you don’t mind, I can ask Raihana and Fatima for a loan on your behalf, since it appears there isn’t enough time to raise a hat collection. How much do you need? Where are you and how am I to forward the cash to you? Please provide all the necessary details.

 

I trust you have first asked Allah before writing to me – of all the poor people in the world! There is doubt in my heart regarding your singularly peculiar request. I can’t help but wonder if you are just testing me for some strange reason… Yet, from personal experience I know that the tide can change and those who have can become have-nots overnight – just as it happened to me when I embraced Islam. I just sat down and made dua for you. Put your trust in Allah; He WILL open an avenue for you sister. These are not mere words of comfort that I share with you. I KNOW this from certainty and ample experience. Keep your eeman strong no matter what difficulties you face. I feel foolish telling YOU this, but the greatest truths are the simplest.

 

My very best wishes to you and your husband,

 

Wassalaam

Sona

 
(Hajiani Sara)
On 30 April 2013 04:20, dr.reffai <abmakarau@gmail.com> wrote:

Assalamu alaikum
How are you doing, I originally didn’t want to tell you any of this (and I still haven’t told anybody, so please keep this as a secret) I just want to let you know about my husband’s surgery operation. we traveled for his operation, he has been having this chronic kidney and heart problem since, The doctor has placed him on a temporal treatment now, as we don’t have the deposit fee requested. We traveled with little cash as we didn’t know things would be this way. I don’t know your financial status right now but i will appreciate whatsoever you can lend me with. Please do mail me so that i can update you about position of things.


Dr.Reffai

Dr.Reffai
ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )