ගර්භාෂ යුද්ධයෙන් සිංහලයා පරාදයි

දිනන්න තාමත් ආස නම් ළමයි 5ක් 6ක් 7ක්අඩුම තරමින් හදන්න පටන් ගනිල්ලා සිංහලකොල්ලනේ