ඔබ නියම හම්බයෙක් නම් පවෙන් වැලකිය යුතුයි….මේ Halal නිෂ්පාදන පමණක් ගත යුතුයි.

මුලින්ම මම ඔබේ සැදැහවත් ඉස්ලාමීය දිවිය ගැන පහත දිව්රුම ඡන්දයක් සේ ගන්නෙමි!

මෙම ලිපියේ ලින්ක් එකෙන් ඡන්දය ලබා දෙන්න.
හම්බයෙක් වූ ඔබ හලාල් නොවන ආහාර ගන්නේ නම් ඔබ දරුණු පාපයක් කර ගනී. ඔබ අල්ලා(හ්) ට කරන වන්දනා දින 40ක් ප්‍රතික්ෂේප වේ. 

 

logo1

The Prophet More-Mad (Piss and Shit/Poop of world be upon him) said: “Every body that is nourished with haraam things, the Fire is more befitting for it.” Narrated by al-Tabaraani; classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami’ (4519)

සොයා බැලිය යුතු ලාංඡන

logo

 

Atlas stationary brand is made Halal just before April 21st Attack. Our Muslims own the business now.

අනුමත ආහාර හා ස්ථාන ලැයිස්තුව

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

 

 

 

නිතර අලුත්විය හැකි නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව බලා ගැනීමට මෙම පිටුව Bookmark කරගන්න Ctrl+D ඔබන්න

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )